Instituto de la Mujer
Perfil de contratante Compartiu

Perfil del contractant

Per donar compliment al que disposa l'article 53 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es procedeix a la inserció en aquesta pàgina web institucional de la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació de l'Institut de la Dona, organisme autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, creat per mitjà de la Llei 16/1983, de 24 d'octubre, amb la finalitat d'assegurar-ne la transparència i l'accés públic.

Òrgan de contractació: Institut de la Dona

Adreça postal:  C/ Condesa de Venadito, 34

C.P.: 28027 Madrid.

Telèfon: 91.452.85.00 

 Fax: 91.452.87.88

Aquí pots trobar tota la informació sobre els procediments de licitació que l'Institut de la Dona té oberts actualment.

Licitaciones y adjudicaciones

W3C. S'obrirà en una finestra nova