Instituto de la Mujer
Otros observatorios Compartir

Outros observatorios

Organismos públicos como o Ministerio de Sanidade ou o Consello Xeral do Poder Xudicial teñen órganos específicos que asesoran, analizan, avalían e difunden toda a información relativa ás políticas transversais sobre igualdade de xénero nos seus respectivos ámbitos de actividade.

  • Observatorio Estatal da Violencia de Xénero Abrirase nunha nova fiestra Órgano adscrito á Secretaría de Estado de Igualdade a través da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, ao que lle corresponde o asesoramento, avaliación, colaboración institucional, elaboración de informes e estudos e propostas de actuación en materia de violencia de xénero..
  • Observatorio da Saúde das Mulleres Abrirase nunha nova fiestra Organismo da Dirección Xeral da Axencia de Calidade do Ministerio de Sanidade e Consumo para promover a diminución das desigualdades en saúde por razón de xénero.
  • Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial Abrirase nunha nova fiestra É un instrumento de análise e actuación que, no ámbito da administración da xustiza, promove iniciativas e medidas dirixidas a erradicar o problema social da violencia doméstica e de xénero.
  • Observatorio da Muller nas Forzas e Corpos da Seguridade do Estado Observatorio creado para dispoñer dun coñecemento actualizado da situación da muller no Corpo Nacional de Policía e na Garda Civil e formular recomendacións en materia de igualdade de xénero.
  • Observatorio de Xénero, Constitución e Reformas Estatutarias INAP Observatorio creado no seo do Instituto Nacional da Administración Pública para estimular o debate público sobre a introdución da perspectiva de xénero no actual debate de reformas estatutarias autonómicas, servir de plataforma para que os diferentes axentes sociais (política, mundo académico, mundo sindical, asociacións, etc.) poidan involucrarse na gobernanza pública e achegar recomendacións políticas co obxectivo de mellorar a formulación do mainstreaming de xénero nos planos nacional e autonómico..
  • Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe Abrirase nunha nova fiestra Es un observatorio de ámbito regional, coordinado por la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), que se puso en marcha en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la X Conferencia Regional celebrada en Quito, Ecuador (2007) . Tiene como objetivos: analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; poner a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para la formulación de políticas. Para ello brinda apoyo técnico y capacitación a los Institutos Nacionales de Estadística y de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de los países que lo soliciten. Anualmente elabora un informe que proporciona un diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas claves como: trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo y pobreza, acceso a la toma de decisiones y representación política, violencia de género y salud y derechos reproductivos.

W3C. Abrirase nunha fiestra nova